FR  |  NL Bezorging 100% GRATIS(1) Bandenspecialist goedkoop online
+3318 362 0317 0,34€ BTW inbegrepen/min.
Gekwalificeerde Klantenservice
N°1 op klanttevredenheid (4) Advies 1001
Nieuwe klant? Mijn rekening  
Al Klant ?
Ik meld me aan
Wachtwoord vergeten ? Ik log in
Nieuwe klant ? Ik maak mijn account aan
Je bent een pro ? Ik maak mijn account aan PRO

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN 

 

1 VOORSTELLING 

 

De website die toegankelijk is op www.1001pneus.fr (hierna de "Site") wordt beheerd door: 

 

CARYA, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 2001 000,00 € 

Maatschappelijke zetel: 1 Cours Antoine Guichard – 42000 Saint-Etienne 

Geregistreerd bij het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer 842 953 234 

Wettelijke vertegenwoordiger: de heer Emmanuel GRENIER, als voorzitter 

Hierna "1001PNEUS" genoemd. 

 

2. DOEL – TOEPASSINGSGEBIED 

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op de bestellingen van producten en/of diensten die worden geplaatst door elke natuurlijke persoon die bevoegd is om een overeenkomst te sluiten in de zin van de artikelen 1145 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, die handelt op persoonlijke titel als consument (hierna de "Klant"), met 1001PNEUS, op de Site of telefonisch op het nummer : 

 

+3318 362 0317 (prijs van een lokaal telefoongesprek + 0,34 € incl. btw/minuut), onder de voorwaarden zoals in dit document beschreven. 

 

De algemene verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op bestellingen van professionele klanten. Een "professionele klant" is elke natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privaat, die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of landbouwactiviteit, ook wanneer hij handelt in naam of voor rekening van een andere beroepsbeoefenaar. 

 

Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling, met name de algemene verkoopvoorwaarden die te raadplegen zijn op de Site op het ogenblik van de validatie van de bestelling door de Klant. 

 

De algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige die tussen partijen van toepassing zijn. 

 

De Klant erkent dat de automatische registratiesystemen van 1001PNEUS worden beschouwd als bewijs van de aard en de inhoud van de bestelling. De gegevens die door de Klant worden meegedeeld en die door de Site worden geregistreerd op het ogenblik van de registratie en het plaatsen van de bestelling vormen het bewijs van de transacties. 

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving door 1001PNEUS worden gewijzigd; het is de verantwoordelijkheid van de Klant om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te raadplegen en te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen. 

 

3. INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN EN DIENSTEN 

 

De producten en diensten die door 1001PNEUS worden aangeboden, zijn die welke op de Site worden aangeboden. 

 

Dus: 

- De "Producten" verwijst naar elk Product dat op de Site wordt aangeboden en in het bijzonder, zonder dat de lijst limitatief is, naar banden voor motorvoertuigen (auto's, tweewielers, vierwielers) en autoaccessoires (aluminium velgen en plaatwerk dat niet is uitgerust met apparatuur voor bandenspanningsmeting). 

De producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving en normen die van toepassing zijn in Frankrijk en zijn CE goedgekeurd. 

1001PNEUS biedt nieuwe Producten aan; wanneer de Producten werden gerepareerd, gereviseerd of toonmodellen zijn, dan wordt dit vermeld op de Productfiche. 

De essentiële kenmerken van de Producten worden op de Site weergegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 111-1 van het Consumentenwetboek. 1001PNEUS specificeert met de grootst mogelijke nauwkeurigheid de essentiële kenmerken van de Producten, met name dankzij de informatie op de Productfiches, met inbegrip van technische beschrijvingen, foto's, diagrammen en/of video's die door de fabrikanten worden doorgegeven. Indien, ondanks alle door 1001PNEUS genomen voorzorgsmaatregelen, kleine fouten worden vastgesteld in de Productfiches, zal elke niet-conformiteit worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. 

 

- De "Diensten" verwijzen naar elke dienst die door 1001PNEUS op de Site wordt aangeboden, en in het bijzonder, zonder dat de lijst limitatief is, naar elke dienst voor het monteren en afstellen van de banden die op de Site wordt aangeboden: 
 
- een montagecentrum van een partner van 1001PNEUS, waarvan de lijst beschikbaar is op de Site. 

 

4. PRODUCTBESCHIKBAARHEID 

 

Het assortiment van de Producten die op de Site te koop worden aangeboden, kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en aangepast, zonder dat dit aanleiding geeft tot een claim van de Klant. 

 

Omdat 1001PNEUS geen producten reserveert, is het in de winkelwagen plaatsen van een Product geen garantie voor de beschikbaarheid van het genoemde Product en de prijs ervan. 

 

5. PRIJZEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN 

 

5.1. De prijs van de Producten is de prijs die vermeld staat op de desbetreffende Productfiche, te raadplegen op de Site. 

 

De prijs van de Producten wordt aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen (inclusief de ecotaks die van toepassing is op de Producten) en exclusief verzendkosten. De leveringskosten worden vóór betaling van de bestelling aan de Klant meegedeeld. 

 

1001PNEUS legt de prijzen van de Producten vrij vast en behoudt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De toepasselijke prijs is de prijs die op de Site wordt aangegeven op het moment van validatie van de bestelling door de Klant. 

 

5.2. De prijzen van de Diensten zijn deze vermeld in het gedeelte "Montage" van de Site; ze zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen (incl. BTW). De prijs van de Diensten wordt vrij bepaald door de professional die belast is met de uitvoering van de betrokken Dienst, namelijk het "Servicepunt" onder de merknaam 1001PNEUS of het montagecentrum onder de merknaam BEST DRIVE of een partner van 1001PNEUS, waarvan de lijst beschikbaar is op de Site. 

 

6. HOE DE BESTELLING TE PLAATSEN 

 

Bestellingen kunnen worden geplaatst: 

 

- op de site  
- telefonisch, op +3318 362 0317 van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 18u. 

 

6.1. Producten bestellen 

 

Om een bestelling voor Producten te plaatsen, kan de Klant kiezen tussen twee soorten zoekopdrachten: 

 

1. op basis van de vereiste bandenmaat (breedte, hoogte, diameter, snelheidsindex, belastingsindex, merk, zoekopties); 

 

2. op basis van het voertuig: de Klant moet het type voertuig selecteren in het opgegeven zoekformulier (merk, reeks, model, motor, jaar, grootte) om de lijst van Producten te vinden die overeenkomen met de verstrekte informatie. 

 

De aandacht van de Klant wordt gevestigd op het feit dat dit zoeksysteem indicatief is en geen rekening houdt met wijzigingen in de afmetingen die het gevolg zijn van de keuze van bepaalde opties op voertuigen. 

 

In alle gevallen is de Klant als enige verantwoordelijk voor zijn keuze en selectie; hij wordt dus formeel uitgenodigd om de technische specificaties van de Producten die zijn aangepast aan zijn voertuig te controleren en om de voorschriften van de fabrikant van het voertuig waarvoor de Producten bestemd zijn, alsook de aanbevelingen met betrekking tot de veiligheid en het gebruik van de Producten na te leven, rekening houdend met de specificiteit en het hoge technische karakter en het belang van de Producten op het vlak van veiligheid. 

 

1001PNEUS kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. 

 

Op basis van de gekozen criteria worden verschillende Producten aan de klant voorgesteld in de vorm van een lijst, met de mogelijkheid om de beschrijvende fiches van de verschillende Producten te raadplegen. 

 

Zodra het Product van zijn keuze is geselecteerd, wordt de Klant gevraagd om het gewenste aantal Producten aan te geven en deze toe te voegen aan zijn winkelmandje. 

 

6.2. Diensten bestellen 

 

De Klant kan montage- en/of permutatie- en/of stikstofinflatie- en/of afstellings- of geometriediensten bestellen. 

 

Diensten kunnen worden besteld: 

 

gelijktijdig met de bestelling van Producten: in dit geval wordt de prijs van de Dienst online door de Klant betaald; 

 

Als de klant uiteindelijk besluit om de service niet te laten uitvoeren door het assemblagecentrum van de 1001PNEUS-partner waaraan het bestelde product is geleverd, wordt de klant ervan op de hoogte gebracht dat dit assemblagecentrum hem een vrij bepaald "opslagtarief" mag vragen door het servicecentrum of het bevoegde verzamelcentrum. 

 

Als de klant uiteindelijk besluit de service niet te laten uitvoeren, wordt een 1001PNEUS-partnercentrum door de klant geleverd. tevreden dat het genoemde servicepunt van het genoemde verzamelcentrum hem "opslagkosten" kan berekenen die vrij zijn bepaald door het relevante servicecentrum van het betreffende verzamelcentrum. 

gevolg: in dit geval betaalt de klant de prijs van de dienst rechtstreeks aan het Servicepunt of het montagecentrum. 

 

Indien de Klant kiest voor de optie "met afspraak", zal de afspraak direct worden gemaakt: 

 

per telefoon, voor diensten die worden uitgevoerd in een aanpascentrum van een 1001PNEUS-partner 

Als de klant de bestelde en geleverde producten niet binnen 30 (dertig) dagen na de datum van eerste verzending van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging van 1001PNEUS op het servicepunt onder het merk 1001PNEUS of in het assemblagecentrum terugkrijgt, de verkoop van de producten wordt als voltooid beschouwd. 1001PNEUS zal het orderbedrag van het Product binnen 30 (dertig) dagen aan de Klant terugbetalen, verminderd met de kosten voor het retourneren van de Producte en eventuele opslagkosten opgelopen door het 1001PNEUS-assemblagecentrum.Er wordt aan herinnerd dat de Klant de Producten zelf moet controleren voordat ze worden gemonteerd of ze door het voor de uitvoering van de Dienst gekozen Servicepunt of montagecentrum moet laten controleren om de conformiteit en compatibiliteit met het voertuig van de Klant te waarborgen. De Klant wordt er immers van op de hoogte gebracht dat de Producten niet zullen worden teruggenomen of terugbetaald nadat ze op het voertuig van de Klant zijn gemonteerd. 

 

De aanvaarding van de werken die door het Servicepunt onder de merknaam 1001PNEUS of door een montagecentrum worden uitgevoerd, houdt in dat de Klant erkent dat de bestelde Diensten in overeenstemming met het contract zullen zijn uitgevoerd. De ondertekening van de reparatieopdracht geldt als bewijs van ontvangst en de Klant kan er zijn opmerkingen in opnemen. 

 

BIJGEVOLG KAN 1001PNEUS IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE UITGEVOERDE DIENST EN, MEER IN HET ALGEMEEN, VOOR DE RELATIES DIE TOT STAND ZIJN GEBRACHT TUSSEN DE KLANT EN HET BETROKKEN SERVICEPUNT OF MONTAGECENTRUM, DIE WORDEN GEREGELD DOOR DE CONTRACTUELE BEPALINGEN VAN DEZE LAATSTE. 

 

6.3. Voltooiing van de bestelling 

 

Na zijn selectie van Producten en/of Diensten te hebben voltooid, wordt de Klant doorverwezen naar de pagina "Winkelmandje", die bestaat uit een overzichtspagina van zijn bestelling, die alle informatie bevat die op hem betrekking heeft en die hem in staat stelt wijzigingen aan te brengen. 

 

Het doel van het winkelmandje is om een lijst te maken van de door de Klant gekozen Producten en/of Diensten en deze in geen geval voor hem te reserveren door ze voor andere internetgebruikers onbeschikbaar te maken. Zolang de bestelling niet door de klant is gevalideerd, zullen de voorraden dus waarschijnlijk veranderen. De toevoeging van het Product aan het winkelmandje garandeert dus niet dat het Product beschikbaar is op het moment van de validatie van de bestelling door de Klant. 

 

Wanneer de Klant van mening is dat hij zijn selectie heeft voltooid, is het aan hem om zijn mandje te valideren. 

 

De Klant moet vervolgens de leveringswijze van zijn keuze en de betalingswijze kiezen, afhankelijk van de verschillende mogelijkheden die hem worden aangeboden. 

 

Na de validatie van de leveringswijze en de keuze van de betalingswijze, wordt de Klant rechtstreeks en automatisch doorverwezen naar de betalingsinterface, volgens de gekozen betalingswijze, na aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. 

 

1001PNEUS bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling aan de Klant per e-mail aan het door de Klant opgegeven adres. Indien de Klant deze e-mail niet ontvangt, is het aanbevolen dat hij contact opneemt met 1001PNEUS. 

 

1001PNEUS behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant niet te valideren om gegronde reden en in het bijzonder in de gevallen waarin: 

 

-de bestelling niet in overeenstemming zou zijn met deze algemene verkoopsvoorwaarden; 
- een vorige bestelling van de Klant niet volledig zou zijn betaald;  
- een geschil met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling van de Klant in behandeling zou zijn;  
- verschillende ernstige en consistente elementen zouden aanleiding geven tot een vermoeden van fraude met de betrokken bestelling. 

 

7. BETALING 

 

1001PNEUS biedt verschillende betalingsmogelijkheden, afhankelijk van het bedrag van de bestelling: 

 

- Visa, CB, Eurocard, Mastercard (Electron, Maestro, Indigo en American Express-kaarten worden niet geaccepteerd) verbonden aan een Franse financiële instelling; 

 
 

 

7.1. Betaling per creditcard 

 

Betalingen per creditcard worden gedaan via het beveiligde 256-bit SSL-systeem, zodat de verzonden informatie gecodeerd wordt door software en geen enkele derde partij er toegang toe heeft tijdens het transport over het netwerk. 

 

De Klant die een betaling met een creditcard verricht, verklaart dat hij houder is van de gedebiteerde creditcard en dat de naam die op de creditcard staat vermeld zijn eigen naam is of dat hij naar behoren gemachtigd is om deze te gebruiken. 

 

Door de mededeling van zijn creditcardgegevens geeft de Klant toestemming voor de debitering van zijn creditcard voor het bedrag dat overeenkomt met de prijs. 

 

Overeenkomstig artikel L. 132-2 van de Franse Monetaire en Financiële Code is de verplichting tot betaling, aangegaan met een creditcard, onherroepelijk. De transactie wordt onmiddellijk gedebiteerd van de creditcard na verificatie van de gegevens van deze laatste, na ontvangst van de debetmachtiging van de onderneming die de door de Klant gebruikte creditcard uitgeeft. 

 

 

7.3. Clausule inzake eigendomsvoorbehoud 

 

Bij uitdrukkelijke overeenkomst blijven de bestelde Producten eigendom van 1001PNEUS totdat de Klant de volledige prijs daadwerkelijk heeft betaald. 

 

Het risico van verlies en beschadiging van de verkochte Producten en de eventuele schade die zij kunnen veroorzaken, gaan echter over op de Klant zodra deze er bezit van neemt. 

 

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de Klant, door welke oorzaak dan ook, kan 1001PNEUS de Producten zonder voorafgaande formaliteit terughalen op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de Klant. 

 

Het niet betalen kan tot gevolg hebben dat de Producten teruggevorderd worden en alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden. 

 

8. LEVERING VAN DE PRODUCTEN 

 

De levering van de Producten is beperkt tot Europees Frankrijk (inclusief Corsica). 

 

De levering gebeurt door een particuliere transporteur, onafhankelijk van 1001PNEUS, op het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Het wordt tot de deur geleverd. 

 

De leveringskosten worden aan de Klant meegedeeld op het ogenblik van de validatie van zijn mandje en in elk geval vóór de validatie van zijn bestelling. 

 

8.1. Leveringsadres van de Producten 

 

De Klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te laten leveren: 

 

- bij hem thuis, op het adres dat hij opgeeft bij het plaatsen van de bestelling; 

- op een ander adres van zijn keuze, in Nederland 

- in een montagecentrum van een partner van 1001PNEUS. 

 

Er wordt aan herinnerd dat in het geval dat: 

div class="OutlineElement Ltr BCX0 SCXW177354689" style="margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow: visible; cursor: text; clear: both; position: relative; direction: ltr; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;">

 

- de Klant de bestelde en geleverde Producten niet binnen 30 (dertig) dagen na de datum van de eerste voorlegging van een aangetekende ingebrekestelling met ontvangstbewijs van 1001PNEUS op het Servicepunt onder de merknaam 1001PNEUS of in het montagecentrum afhaalt, wordt de verkoop van de Producten als beëindigd beschouwd. 1001PNEUS zal dan binnen 30 (dertig) dagen het bedrag van de bestelling van het Product aan de Klant terugbetalen, verminderd met de kosten voor het vanaf de bestelling van het product aan de klant, na aftrek van de kosten van retourzending van de producten en eventuele opslagkosten ondersteund door het assemblagecentrum van 1001PNEUS. toegepast. 

 

- de klant uiteindelijk besluit de service niet te laten uitvoeren door het servicepunt onder het merk 1001PNEUS, door het montagecentrum van de 1001PNEUS-partner aan wie het bestelde product is geleverd, wordt de klant geïnformeerd dat dit servicepunt of dit verzamelcentrum mag hem "opslagkosten" in rekening brengen die vrij worden bepaald door het betreffende ervicepunt of verzamelcentrum. 

 

8.2. Levertijd van de Producten 

 

De bestellingen worden geleverd binnen de op de Site aangegeven termijnen, met een maximum van 7 (zeven) werkdagen in uitzonderlijke gevallen die verband houden met de beschikbaarheid van de Producten of, in het bijzonder, met de transportvoorwaarden. 

 

De Klant heeft de mogelijkheid om de voortgang van de verwerking van zijn bestelling te volgen vanaf zijn klantenaccount op de Site. 

 

In geval van vertraging in de levering wordt de Klant zo spoedig mogelijk per e-mail of SMS op de hoogte gesteld van de vertraging in de levering naar het adres of telefoonnummer dat op zijn klantenaccount is vermeld. 

 

1001PNEUS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van aan de Klant te wijten vertraging, slechte uitvoering of niet-uitvoering, een onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis van een derde, of overmacht. 

 

In geval van afwezigheid van de Klant op het ogenblik van de levering, zal een bericht van doorgang worden achtergelaten op het leveringsadres en zal een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt door de Klant. Hiervoor moet de Klant contact opnemen met de transporteur om een nieuwe levering of afhaling bij de dichtstbijzijnde transporteur te regelen. 

 

Indien de Producten niet binnen 7 (zeven) dagen na het bericht van de doortocht op het afleveradres worden ontvangen of opgehaald, worden de Producten op kosten van de Klant teruggestuurd naar het depot van de afzender. De verzendkosten voor retourzending, 15 (vijftien) euro per band voor Europees Frankrijk (met uitzondering van Corsica) en 30 (dertig) euro per band voor Corsica, zullen in mindering worden gebracht op het bedrag van de terugbetaling van de bestelling. 

 

9. HERROEPING 

 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 221-18 e.v. van het Wetboek van Consument, beschikt de Klant over een termijn van 14 (veertien) dagen om 1001PNEUS in kennis te stellen van zijn voornemen om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te herroepen. 

 

Deze periode loopt vanaf de dag: 

 

- van de levering van de bestelling van de Producten, of 

- van de validatie van de bestelling door de Klant met betrekking tot de Diensten. 

 

In geval van afzonderlijke levering van de Producten gaat de termijn in op de datum van ontvangst van het laatste goed of de laatste partij of deel daarvan. 

 

De Klant die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht stelt 1001PNEUS hiervan op de hoogte: 

 

- Door het online contactformulier in te vullen en zijn klantnummer en bestelreferentie te vermelden; of, 

- Per telefoon; of, 

- Door een ondubbelzinnige verklaring in die zin te sturen; 

 

naar het volgende adres: 

 

1001PNEUS Klantenservice 

CS31886 

33064 Bordeaux Cedex 

Frankrijk 

 

 

Het terugsturen van de Producten gebeurt onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de Klant. 

 

De retourprocedures zijn als volgt, naar keuze van de klant: 

 

- De terugzending van de Producten wordt rechtstreeks georganiseerd door 1001PNEUS, die een transportbedrijf opdraagt de Producten op te halen bij de Klant. 

 

De verzendkosten voor retourzending, 15 (vijftien) euro incl. BTW per Product (per band) voor,  

 

zullen aan de Klant worden gefactureerd door 1001PNEUS; deze zullen in mindering worden gebracht op het bedrag van de terugbetaling van de bestelling. 

 

- De terugzending van de Producten wordt rechtstreeks door de Klant georganiseerd, op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid, naar het retouradres van de Producten, dat door 1001PNEUS zal worden meegedeeld (het retouradres kan zich in Frankrijk, Duitsland, Nederland en/of België bevinden). 

 

- In overeenstemming met de geldende regelgeving wordt bepaald dat de kosten voor het retourneren van een zending in Frankrijk op 50 euro, in Spanje op 90 euro en in Nederland en Duitsland op 80 euro worden geraamd, met dien verstande dat deze kosten afhankelijk zijn van de gekozen transporteur, het aantal te retourneren Producten en de afstand die de transporteur moet afleggen om het (de) terug te sturen Product(en) af te halen en te retourneren naar het adres dat aan de Klant is meegedeeld. 

Deze raming wordt ter indicatie gegeven en bindt 1001PNEUS in geen geval. 

 

De Producten moeten worden geretourneerd binnen 14 (veertien) dagen na de datum van kennisgeving van de herroepingsbeslissing, in overeenstemming met de met 1001PNEUS overeengekomen voorwaarden. 

 

Alleen producten die worden geretourneerd in een staat die het mogelijk maakt ze door te verkopen door 1001PNEUS zullen worden geaccepteerd voor herroeping en worden terugbetaald in overeenstemming met deze overeenkomst. Bijgevolg moeten de geretourneerde Producten compleet zijn (met accessoires, instructies, enz.), intact, onbeschadigd, schoon, zonder enig spoor van montage of gebruik, vuil of onzuiverheden, in hun originele verpakking (verpakking met de identificatie van de Klant en de bestelling aan de oorsprong van de retourzending, anders zal deze niet worden verwerkt). 

 

Indien de geretourneerde Producten onvolledig of beschadigd zijn, behoudt 1001PNEUS zich het recht voor om een volledige terugbetaling te weigeren. Ook producten die zijn gemonteerd of waarvan de montage is gepoogd, zullen niet door 1001PNEUS worden teruggenomen. 

 

Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder boete of kosten, met uitzondering van de kosten voor het terugsturen van de geretourneerde producten. 

 

De terugbetaling van de betaalde bedragen zal gebeuren via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Klant in het kader van de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop het Product aan 1001PNEUS werd teruggestuurd. Bij gebrek aan ontvangst van het (de) geretourneerde Product(en) of bewijs van verzending van het (de) Product(en) binnen deze periode van 14 (veertien) dagen, behoudt 1001PNEUS zich het recht voor om uw terugbetaling uit te stellen tot de datum van ontvangst van het (de) Product(en). 

 

Overeenkomstig artikel L 221-28 van de consumentenwet is het herroepingsrecht met name niet van toepassing op: 

 

- Diensten die volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn van 14 (veertien) dagen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke afstand van uw herroepingsrecht; 

- Producten die volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd. 

 

10. WETTELIJKE GARANTIES VAN CONFORMITEIT EN VERBORGEN GEBREKEN 

 

10.1. Wettelijke garantie van conformiteit 

 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 217-4 e.v. van het Wetboek van Consument, in het kader van de wettelijke garantie van conformiteit, verbindt 1001PNEUS zich ertoe een goed te leveren conform de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van levering. 

 

Hij is ook aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit die het gevolg zijn van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste hem op grond van de overeenkomst in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. 

 

In het kader van de wettelijke garantie van conformiteit heeft de Klant: 

 

- een termijn van 2 (twee) jaar vanaf de levering van het product om te handelen; 

- de keuze tussen reparatie of vervanging van het goed, met inachtneming van de kostenbepalingen van artikel L. 217-9 van het Wetboek van de Consument; 

- is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van het product: 

 

- gedurende de 24 (vierentwintig) maanden na de levering van het Product voor Producten die vanaf 18/03/2016 besteld zijn, 

- gedurende de 6 (zes) maanden na de levering van het goed voor Producten die voor 18/03/2016 besteld zijn. 

 

Elk gebrek aan overeenstemming dat zich binnen deze termijnen voordoet, wordt geacht te bestaan op het moment van afgifte, tenzij het tegendeel wordt bewezen. 

 

1001PNEUS verbindt zich ertoe om een niet-conform bevonden Product om te ruilen of terug te betalen. 

 

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële "Zero Pressure" garantie die door de Klant kan worden onderschreven. 

 

10.2. Garantie op verborgen gebreken 

 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1641 tot 1648 van het Burgerlijk Wetboek, is 1001PNEUS gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte product die het product ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben aangeschaft als hij ze had gekend. De claim die voortvloeit uit de fundamentele gebreken moet door de Klant worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. 

 

De garantie voor verborgen gebreken heeft geen invloed op zichtbare gebreken. 

 

De garantie tegen verborgen gebreken geldt onafhankelijk van de commerciële "Zero Pressure" garantie die de Klant kan onderschrijven. 

 

10.3. Procedures voor het uitoefenen van wettelijke garanties 

 

De wettelijke garanties van conformiteit en op verborgen gebreken kunnen bij 1001PNEUS worden ingroepen: 

 

- per telefoon op 3318 362 0317 Maandag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 18:00 uur; 

- via ons online contactformulier; of, 

- schriftelijk aan het volgende adres: 1001PNEUS, Klantenservice CS31886, 33064 Bordeaux Cedex, Frankrijk 

 

Elke terugzending van een product is onderworpen aan een expertise. 

 

Er wordt verduidelijkt dat gemonteerde Producten niet worden teruggenomen of terugbetaald door 1001PNEUS, tenzij de fabricagefout tijdens of na de montage wordt ontdekt en schriftelijk wordt ingeroepen, gedateerd en ondertekend door een autoprofessional. 

 

10.4. Reproductie van wettelijke bepalingen 

 

Artikel L217-4 van het Consumentenwetboek. 

 

De verkoper is verplicht een goed te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. 

 

Hij is ook aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit die het gevolg zijn van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste hem op grond van de overeenkomst in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. 

 

Artikel L217-5 van het Consumentenwetboek. 

 

Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet het goed: 

 

1) Geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing: 

 

- Overeenkomen met de door de verkoper gegeven beschrijving en beschikken over de kwaliteiten die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd; 

- De kwaliteiten vertonen die een koper mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering; 

 

2) Of de kenmerken die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor een door de koper gewenst bijzonder gebruik, onder de aandacht van de verkoper worden gebracht en door hem worden aanvaard. 

 

Artikel L217-12 van het Consumentenwetboek. 

 

De claim die het gevolg is van het gebrek aan overeenstemming verjaart na 2 jaar na de levering van de goederen. 

 

Artikel L217-16 van het Consumentenwetboek. 

 

Wanneer de koper van de verkoper, in de loop van de commerciële garantie die hem bij de verwerving of de reparatie van roerende goederen wordt verleend, een reparatie vraagt die door de garantie wordt gedekt, wordt een eventuele blokkeringstermijn van ten minste zeven dagen opgeteld bij de duur van de garantie die nog moet lopen. Deze termijn gaat in op de datum van het verzoek van de koper om interventie of de datum waarop de betrokken goederen voor reparatie beschikbaar worden gesteld, indien deze beschikbaarheid volgt op het verzoek om interventie. 

 

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben aangeschaft als hij ze had gekend. 

 

Artikel 1648, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek. 

 

De claim die voortvloeit uit de fundamentele gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen 2 jaar na de ontdekking van het gebrek. 

 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING EN DE GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN ZOALS BEPAALD IN DE ARTIKELEN 1641 TOT EN MET 1648 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN ARTIKEL 2232 VAN DATZELFDE WETBOEK EN ZOALS WEERGEGEVEN IN ARTIKEL 10.4 VAN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 

 

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

 

11.1. De Klant erkent en aanvaardt dat niemand de goede werking van het internet in zijn geheel kan garanderen. In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, door technische problemen of van welke aard dan ook, kan de Klant geen aanspraak maken op enige schade en kan hij geen enkele schadevergoeding eisen. 

 

11.2. Overeenkomstig de geldende wetgeving is 1001PNEUS niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst die is toe te rekenen aan de Klant, noch aan het onoverkomelijke en onvoorziene feit van een derde partij bij de overeenkomst of aan een geval van overmacht. 

 

In het bijzonder is de Klant verplicht om de volledigheid en juistheid van de informatie die hij aan 1001PNEUS verstrekt bij de bestelling te controleren, en in het bijzonder de naam, het leveringsadres, het telefoonnummer en het e-mailadres. De Klant is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de registratie en bestelling verstrekt. 1001PNEUS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor invoerfouten die tot leveringsfouten kunnen leiden, noch voor fouten van de Klant in het kader van de organisatie van de levering. 

 

12. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

1001PNEUS hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. 

 

13. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van klanten 

 

Het beleid ter bescherming van uw persoonlijke gegevens is hier toegankelijk.

 

13.1. Commerciële prospectie 

 

Tenzij de Klant uitdrukkelijk bezwaar maakt, zal hij in aanmerking komen voor promotionele aanbiedingen van 1001PNEUS en/of haar partners per telefoon, per post of per e-mail, indien hij bij 1001PNEUS een bestelling heeft geplaatst voor Producten of Diensten. 

 

13.2. Recht op verzet, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens 

 

In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake persoonsgegevens heeft de Klant het recht om alle hem betreffende gegevens op te vragen, in te zien, te rectificeren en zich te verzetten tegen de commerciële prospectie van 1001PNEUS en/of haar partners, alsook het recht om zich te verzetten tegen de commerciële prospectie van 1001PNEUS en/of haar partners. De Klant heeft tevens het recht om specifieke of algemene instructies te geven met betrekking tot het opslaan, wissen en doorgeven van zijn postmortemgegevens. 

 

De Klant kan al deze rechten uitoefenen door zijn verzoek, vergezeld van een ondertekend identiteitsbewijs, per post te sturen naar: 

 

 

1001PNEUS – Service du DPO 

120-126 Quai de Bacalan 

33067 Bordeaux Cedex 

Frankrijk 

 

Indien hij bezorgd is over telefonische prospectie, kan de Klant ook bezwaar maken tegen het gebruik van zijn telefoonnummer door partners van 1001 PNEUS door zich gratis te registreren op de website www.bloctel.fr. 

 

13.3. Bewaartermijn voor persoonsgegevens 

 

De persoonsgegevens die door 1001PNEUS worden verzameld voor het aanmaken van de klantenaccount en het plaatsen van bestellingen van Producten en/of Diensten worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het beheer van de bestellingen en de daaraan verbonden rechten (garanties, enz.), voor het beheer van commerciële prospectie, enz. 

 

Sommige persoonsgegevens zullen ook door 1001PNEUS worden bewaard binnen de wettelijke termijnen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. 

 

14. VERDEELBAARHEID VAN DE BEPALINGEN 

 

Het feit dat enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig, onafdwingbaar, onwettig of niet-toepasselijk wordt als gevolg van een wettelijke of reglementaire bepaling of na een definitieve rechterlijke uitspraak, kan de geldigheid, wettigheid of toepasselijkheid van de overige bepalingen niet in twijfel trekken en vrijwaart de Klant niet van de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. 

 

15. GESCHIL, TOEPASSELIJK RECHT 

 

Voor elke klacht kunt u contact opnemen met de 1001PNEUS-klantenservice: 

 

- Via het contactformulier dat beschikbaar is op de Site 

- Via de sociale netwerken; of, 

- Telefonisch op +3318 362 0317 

 

In geval van een geschil streven de partijen naar een mogelijke minnelijke schikking. 

 

Bij gebrek aan een minnelijke schikking heeft de Klant, na te hebben geprobeerd er een te vinden, de mogelijkheid om gratis een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure voor de consument zoals voorzien in Titel I van Boek VI van het Wetboek van de Consumentenrechten, door contact op te nemen met de hieronder vermelde bemiddelaar voor de consument. 

 

In overeenstemming met artikel L.612.1 van de Consumentenwet kunt u gratis gebruik maken van de MEDICYS-bemiddelingsdienst via elektronische weg: https://app.medicys.fr/?prold=3cdc78ca-121c4fca-121c4fca-9785-2fd3fd3fd9bb1f31 of per post: MEDICYS – 73 boulevard de Clichy – 75009 PARIJS. 

 

De Europese Commissie heeft ook een online platform voor geschillenbeslechting opgericht om eventuele klachten van consumenten na een online aankoop te verzamelen en deze vervolgens door te sturen naar de bevoegde nationale ombudsmannen. Dit platform is toegankelijk door hier te klikken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL 

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. 

 

Als u onze acties & aanbiedingen wilt ontvangen, Bevestigen
Betaal uw veilige banden Site &
Beveiligde - https Betaling
Banden tegen lage prijzen Laagste-prijsgarantie
op uw banden
Een ruime keuze banden 26000 gegevens
450 montagecentra
Band experts tot uw beschikking Gekwalificeerde Klantenservice

1001banden - Copyright 2005-2012 - Alle rechten voorbehouden 1001banden - - Verklaring CNIL N 1274917 - Algemene verkoopsvoorwaarden - Privacyverklaring
(5) Geldig maar niet gebruikt tarief volgens catalogus fabrikant. Dit is niet het tarief dat op de website gehanteerd wordt.